Warunki gwarancji

GWARANCJA JAKOŚCI


Dziękujemy Państwu za dokonanie zakupu w naszym sklepie. Prosimy o zapoznanie się z warunkami i zasadami gwarancji oferowanej przez Sprzedawcę, która w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza praw Kupującego - Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową.

Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie są objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy. W każdym przypadku, w którym towar nie posiada gwarancji dwóch pierwszych podmiotów, objęty jest gwarancją naszego sklepu, która jest realizowana na podstawie dowodu sprzedaży.

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Comp-Art Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Inowrocławskiej 4c gwarantuje sprawne działanie sprzedawanych podzespołów zgodnie z wyszczególnionym w opisie towaru okresem gwarancji (w miesiącach) licząc od daty zakupu.

Sprzęt posiadający Gwarancję Producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Comp-Art Sp. z o.o. i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej Producenta dostarczonej wraz z towarem bądź informacją o warunkach gwarancji zawartą w reklamie na stronie www producenta.

2. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji sklepu są usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. W przypadku konieczności wysłania sprzętu do specjalistycznych serwisów, okres naprawy może zostać przedłużony do 21 dni roboczych, w sporadycznych przypadkach - do 30.

3. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Comp-Art Sp. z o.o.; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Comp-Art Sp. z o.o. i producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Comp-Art Sp. z o.o. i producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.

4. Sprzęt winien być dostarczony z całym wyposażeniem (opakowanie, dokumentacja, sterowniki, akcesoria, kable itp.). Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.
5. Przed oddaniem sprzętu komputerowego do serwisu, prosimy we własnym zakresie zarchiwizować wszelkie dane zawarte na dyskach twardych, za których utratę nie odpowiadamy.
6. Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany produktu w przypadku, gdy serwis stwierdzi wadę niemożliwą do usunięcia. Jeżeli w szczególnych sytuacjach (np. brak produktu w ofercie handlowej) wymiana produktu na ten sam model jest niemożliwa, produkt wymieniany jest na inny model o tych samych parametrach technicznych bądź lepszych. Takie działanie również uważa się za wykonanie obowiązków Gwaranta. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, zwracany jest koszt jego zakupu.
7. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia wady/uszkodzenia do naprawy sprzętu.
8. Gwarancją nie są objęte:
a. mechaniczne uszkodzenia produktu spowodowane z winy Kupującego,
b. uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
- niewłaściwego użytkowania i przechowywania,
- przypadków losowych (pożar, zalanie itp.).
- przeróbek, zmian, dostrojeń lub napraw dokonywanych przez podmiot nie będący Gwarantem,
c. produkty, których numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto.
9. Wszelkie wadliwe produkty lub części, których wymiany dokonano w ramach gwarancji stają się własnością właściwego serwisu.
10. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Comp-Art Sp. z o.o. nie będzie odpowiadać wobec Kupującego za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie produktu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w produkcie.
11. W pozostałym zakresie warunki niniejszej gwarancji normuje Kodeks Cywilny.


Powered by EuroBoS / UVD